Cài đặt trang chủ

Hướng dẫn cài đặt trang chủ

Bước 1: Từ trang quản trị website, nhấp chọn Giao diện => chọn mục Cài đặt trang chủ

Ở đây chúng ta sẽ thấy những khối dữ liệu được hiển thị ngoài trang chủ

Bước 2:

1. Chọn khối dữ liệu hiện thị ngoài trang chủ

2. Chọn danh mục cấp con cho sản phẩm, tin tức, ...

Sau khi chọn xong cấu hình sẽ tự động được lưu lại.