Chọn sản phẩm Hot

Hướng dẫn chọn sản phẩm để bán

Từ trang quản trị website, nhấp chọn Sản phẩm => chọn mục Kho hàng tổng, Kho hàng Nhà cung cấp, hay Kho hàng Team => Chọn sản phẩm muốn bán

Chọn danh mục cho sản phẩm được chọn

Hướng dẫn chỉnh sửa sản phẩm đã chọn

Từ trang quản trị website, nhấp chọn Sản phẩm => chọn mục Kho hàng của bạn => Sửa

Ở đây bạn chỉ được chỉnh sửa những thông tin sản phẩm được web tổng cho phép chỉnh sửa